Mỗi nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng XII phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể

Đó là chia sẻ của Bí thư Đảng ủy – Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam khi nói về hướng tiếp cận để Tổng cục Thuế đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phát huy hiệu quả trong thực tế công tác quản lý giai đoạn 2016-2020.

Xin Tổng cục trưởng cho biết, với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng cục Thuế hướng tới những mục tiêu nào?

Thực hiện nhiệm vụ chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, ngày 14/4/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là CTHĐ). Mục tiêu tổng quát và cao nhất của CTHĐ này là tạo sự thống nhất giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và các đơn vị trong Bộ Tài chính trong quán triệt, triển khai cụ thể những nội dung của Nghị quyết và văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu thu ngân sách, không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính thuế và thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế; qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu tài chính, NSNN giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện được mục tiêu chung, yêu cầu mà Tổng cục Thuế đặt ra khi xây dựng CTHĐ là thể hiện đầy đủ, rõ ràng mục tiêu tài chính – ngân sách giai đoạn 2016-2020 theo Chiến lược cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 vào các nhiệm vụ của Tổng cục Thuế năm 2016 và cả giai đoạn 2016-2020. Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào hệ thống văn bản chính sách pháp luật thuế; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính thuế; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hệ thống thuế ngày càng hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; giáo dục chính trị tư tưởng và không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức thuế: Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới.

Vậy cụ thể nội dung Nghị quyết Đại hội XII đã được Tổng cục Thuế chuyển hóa thành những nhiệm vụ nào, thưa Tổng cục trưởng?

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phát huy hiệu quả trong thực tế công tác quản lý, Tổng cục Thuế đã cụ thể hóa CTHĐ thành 8 nhiệm vụ cơ bản. Một là, huy động nguồn lực tài chính hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư và xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu đạt tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP bình quân khoảng 20-21% GDP (trong đó từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP); quy mô thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 bằng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong đó quy mô thu từ SXKD tối thiểu bằng 2 lần); đồng thời nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu NSNN.

Hai là, nâng cao năng lực phân tích dự báo thu ngân sách đáp ứng nhu cầu cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đảm bảo dự báo sát thực tế phát sinh, giúp Chính phủ và các địa phương chủ động trong quản lý, điều hành NSNN, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi, tái cơ cấu mạnh mẽ, thu NSNN khó khăn do giảm thu từ các nguồn lớn như: thu từ dầu thô, đất và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Ba là, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo chuẩn mực quốc tế. Áp dụng quản lý thuế tập trung, nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát sự tuân thủ của các tổ chức, cá nhân trên cơ sở thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế trên tất cả các khâu của quản lý thuế; đồng thời, tích cực và chủ động tham gia đóng góp hiện đại hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuế để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách thuế thống nhất, đồng bộ, phù hợp với nguyên tắc và quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đảm bảo tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải cách hành chính thuế để vừa tăng thu cho NSNN, vừa đảm bảo tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng phù hợp với tinh thần Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm và kiểm soát thủ tục mới phát sinh; gắn công tác cải cách thủ tục hành chính thuế với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Sáu là, xây dựng bộ máy cơ quan thuế có đủ nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi pháp luật về thuế, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại theo nguyên tắc tập trung, thống nhất. Xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính.

Bảy là, thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục Thuế giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 16/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tám là, tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế về thuế và đa dạng hóa nội dung, hình thức hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, tận dụng có hiệu quả các cơ hội, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực.

Đặc biệt, kèm theo 8 nhiệm vụ này Tổng cục Thuế đã ban hành các nhóm giải pháp được cụ thể hóa bằng 167 đề án, đầu việc chi tiết với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng về đầu mối chịu trách nhiệm chính cũng như phối hợp thực hiện, kể cả ấn định về thời gian hoàn thành để đảm bảo quá trình triển khai CTHĐ đạt hiệu quả.

Tổng cục trưởng có thể phân tích rõ hơn là trên góc độ người nộp thuế, với CTHĐ thực hiện Nghị quyết XII của Tổng cục Thuế họ sẽ được hưởng thêm những quyền lợi gì?

Trên nền tảng triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tự động hóa 100% nhu cầu xử lý thông tin về thuế và 100% các chức năng quản lý thuế, đến năm 2020, tối thiểu 85% người nộp thuế sẽ được tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin thay đổi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế; tối thiểu 90% DN sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 95% DN thực hiện đăng ký, khai thuế qua mạng Interrnet. Tỷ lệ NNT được lựa chọn thanh tra, kiểm tra qua phần mềm quản lý rủi ro của cơ quan thuế đạt tối thiểu 95%. Tỷ lệ hồ sơ khiếu nại về thuế của người nộp thuế được giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 90%. Đặc biệt, với nỗ lực giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tối thiểu 80-90% người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp, đến năm 2020 Việt Nam sẽ thuộc nhóm đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.

Xin cám ơn Tổng cục trưởng.

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Thu giấy phép nếu cửa hàng xăng dầu không dùng hóa đơn điện tử

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua. Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt

Tool tải hóa đơn điện tử hàng loạt ra cả file BCT và Rà Soát để làm sổ sách ( Hoàn toàn miễn phí)

Đã viết tốt lấy hóa đơn điện tử nhanh chóng và ra cả file rà soát và báo cáo thuế cho các bạn các kế toán. Dễ dàng lên sổ sách cũng như quản lý tồn kho giúp doanh nghiệp, hay nhanh chóng hơn. Đặc biệt tool này hoàn toàn miễn phí nha. Phiên 4.3

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh

Sau khi triển khai hóa đơn điện tử đến doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, từ ngày 1-1-2022, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho cá nhân và hộ kinh doanh. Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu trên trang của chúng tôi và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ.