Quy định về doanh thu tính thuế cho thuê nhà trả trước

Quy định về doanh thu tính thuế cho thuê nhà trả trước 

1. Doanh thu tính thuế cho thuê nhà

Theo quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định doanh thu tính thuế cho thuê nhà như sau:

“1. Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định như sau:

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng: đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

a.2) Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân: đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

a.3) Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.”

 

Theo quy định trên, doanh thu tính thuế cho thuê nhà được xác định như sau:

  • Là doanh thu bao gồm thuế ( nếu bên cho thuê chịu thuế)
  • Là tiền thuê nhận được từng kỳ và những khoản khác, không bao gồm tiền phạt, bồi thường
  • Nếu trả tiền trước cho nhiều kỳ, thì doanh thu tính thuế là tiền nhận trước của các kỳ cho thuê

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế cho thuê nhà

Theo quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định thời điểm tính thuế cho thuê nhà như sau:

“d) Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.”

Theo quy định trên thời điểm tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng. Ví dụ:

  • Nếu hợp đồng thanh toán từng tháng, thì thời điểm tính thuế là đầu tháng, hàng tháng khi nhận tiền thuê nhà
  • Nếu hợp đồng thanh toán từng quý, thì thời điểm tính thuế là đầu quý, hàng quý khi nhận tiền thuê nhà
  • Hợp đồng thanh toán từng năm thì thời điểm tính thuế là tháng đầu tiên, khi nhận tiền cho thuê nhà của năm

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế

Theo quy định tại điều 7 khoản 4, 5 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế như sau:

“4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế.

5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

Theo quy định trên hồ sơ khai thuế của việc cho thuê  nhà là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý ký hợp đồng thuê nhà. Thời hạn nộp thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Bình luận facebook
Quy định về doanh thu tính thuế cho thuê nhà trả trước
Bình chọn bài viết

Related Posts

Dịch vụ kế toán tphcm giá rẻ

Dịch vụ kế toán trọn gói, một phải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000 - 1.500.000Đ. Mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được giải quyết ...