DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Am hiểu nhiều kiến thức về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu. Chúng tôi hỗ trợ quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin hoàn thuế GTGT, Thuế XNK nhanh nhất. 

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc đăng ký thủ tục hoàn thuế. Thực hiện trực tiếp bởi Team của Ms Lan kế toán.

Tư vấn & báo giá 0938.123.657

Các trường hợp hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016) quy định các trường hợp hoàn thuế GTGT gồm:

(1) Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

– Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

(2) Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(3) Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

(4) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

(5) Việc hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo được quy định như sau:

– Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án;

– Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

(6) Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

(7) Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quy trình hoàn thuế GTGT mới nhất

Căn cứ quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC thì quy trình hoàn thuế GTGT thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC và các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế GTGT.

– Bước 2: Người nộp thuế bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan thuế theo một trong 2 phương thức điện tử hoặc bản giấy. ( MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT (MẪU SỐ 01/HT) )

– Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và tiến hành phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định.

– Bước 4: Cơ quan thuế tiến hành giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định và xem xét dự thảo Quyết định hoàn thuế.

– Bước 5: Cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, Quyết định thanh toán cho ngân hàng là đại lý hoàn thuế GTGT thực hiện lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định.

– Bước 5: Cơ quan thuế trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 27 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của Cơ quan thuế như sau:

– Cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trực tiếp và người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Riêng các Cục Thuế thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cục trưởng Cục Thuế có thể phân công cho Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT của người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp và thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế, bao gồm: phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số thuế được hoàn; xác định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phải bù trừ với số thuế được hoàn; dự thảo Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có); sau đó Chi cục Thuế chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cục Thuế để tiếp tục thực hiện hoàn thuế theo quy định tại Thông tư này.

– Cục Thuế nơi người nộp thuế khai thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với dự án đầu tư của người nộp thuế.

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) TẠI TÂN THUẾ VIỆT

Nhằm tối ưu thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT cũng như đảm bảo hồ sơ hoàn thuế VAT được chính xác, hãy tham khảo dịch vụ tại Anpha với chi tiết thông tin như sau:

1. Tổng chi phí hoàn thuế GTGT tại Tân Thuế Việt
 • Phí làm hồ sơ hoàn thuế GTGT: 9.500.000 đồng/hồ sơ;
 • Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT: 6% tổng số tiền hoàn thuế.
2. Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn thuế GTGT

>> Hoàn thành thủ tục hoàn thuế GTGT trong vòng 45 ngày làm việc.

Theo kinh nghiệm hoàn thuế GTGT của Tân Thuế Việt trong hơn 5 năm qua, hầu hết các doanh nghiệp đều mắc phải các lỗi sai phạm trong hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình cũng như kết quả hoàn thuế, chẳng hạn:

 • Tại tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thiếu xác nhận của hải quan;
 • Tại đề nghị hoàn thuế GTGT chưa xác định rõ trường hợp hoàn thuế của doanh nghiệp;
 • Số tài khoản nhận hoàn thuế GTGT khác với số tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế;
 • Chưa điều chỉnh số liệu thuế GTGT đã kê khai nhầm dẫn đến số thuế đề nghị hoàn không khớp số thuế đã kê khai…
3. Cam kết dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tân Thuế Việt

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tân Thuế Việt cam kết:

 • Tối ưu chi phí;
 • Tối ưu thời gian;
 • Rà soát toàn bộ chứng từ, hóa đơn trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế;
 • Hạn chế tối đa trường hợp bị truy thu thuế và xử phạt hành chính;
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế;
 • Đại diện doanh nghiệp nhận quyết định hoàn thuế GTGT;
 • Theo dõi tiến độ đến khi doanh nghiệp nhận được tiền thuế được hoàn. 

Liên hệ chúng tôi để làm thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT

Dịch Vụ Kế Toán Tân Thuế Việt

Trụ sở chính: 113 đường Phạm Thị Giây, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Văn phòng: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM 

Long An: 1046 Quốc Lộ 1A, TP Tân An, Long An

Hotline: 0938.123.657 Ms Lan kế toán và cộng sự 

Email: tuvan@tanthueviet.comketoantanthueviet@gmail.com

#hoanthue #giaitrigiatang #thuexuatnhapkhau #tanthueviet #lanketoan