Theo quy định của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.