Thuế TNDN

dich vu giay phep kinh doanh

THUẾ SUÂT THUẾ TNDN NĂM 2016THUẾ SUÂT THUẾ TNDN NĂM 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016 1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 quy định về thuế suất như sau: “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là […]